v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Potvrdzujem, že som vykonal/-a výmaz/ fyzickú likvidáciu osobných údajov z databázy na harddisku / fyzických dokumentov nasledovných dotknutých osôb: Meno a priezvisko Adresa Zoznam osobných údajov ……………………………………………………. Podpis a pečiatka prevádzkovateľa MMM holding, s.r.o. V …………………………….., dňa ………………………….